25 กุมภาพันธ์ 2024

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

ไทยนิวส์พลัส , ThaiNewsPlus , ThaiNewsPlus.com

NBI12 เสริมแกร่งภูมิคุ้มกันเยาวชน จัด NBI-Youth Camp#11  สร้าง 350 ชมรม ปูพรม 17 จังหวัดภาคกลาง

1 min read

NBI12 เสริมแกร่งภูมิคุ้มกันเยาวชน จัด NBI-Youth Camp#11  สร้าง 350 ชมรม ปูพรม 17 จังหวัดภาคกลาง

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมพระพิรุณ  ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะมาด) มอบหมายให้ นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่าย “เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 11”  ห

วังสร้าง “เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง กล้า” เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์  เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ และ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ อาจารย์สัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา พร้อมผู้บริหารสถานศึกษา พระภิกษุสงฆ์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ผู้ปกครอง และเยาวชน จำนวน 1,050 เข้าร่วมในครั้งนี้

NBI12 เดินหน้าจัด NBI-Youth Camp#11 สร้าง 350 ชมรมตั้งเป้าเยาวชน 1,050 คน ครอบคลุม 17 จังหวัดภาคกลาง หวังสร้าง “เยาวชนต้นแบบ ดี เก่ง กล้า” เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน มุ่งยกระดับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืน
นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ประธานนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 12 ในฐานะประธานคณะทำงานการจัดกิจกรรม NBI-Youth Camp#11 เปิดเผยว่า “คน” คือทรัพยากรสำคัญ เป็นตัวแปรที่สามารถส่งผลในทางบวกและทางลบต่อความเจริญมั่นคงให้กับประเทศชาติได้ “คุณภาพของเยาวชน” จึงถือได้ว่าเป็นดรรชนีชี้วัดอนาคตของชาติ ที่จะสามารถ สืบต่อ พัฒนา สนับสนุน ความมั่นคงของชาติได้หรือไม่ จากสภาพปัจจุบัน ปัญหาเยาวชนไทยเติบโตท่ามกลางสิ่งยั่วยุ กระตุ้นเร้า จากสภาพสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด จนส่งผลต่อมาตรฐานศีลธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ขาดแบบอย่างที่ดีที่จะช่วยเอื้อต่อการสร้างพิมพ์เขียวเยาวชน “ดี เก่ง กล้า”


ด้วยตระหนักถึงความสำคัญต่อการสร้างต้นแบบที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 12 สถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) จึงได้จัดค่ายเยาวชนสร้างชาติ (NBI-Youth Camp#11) ให้แก่เยาวชนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลางเพื่อพัฒนาและสร้างเยาวชน “ดี เก่ง กล้า” ในการยกระดับความเข้มแข็งของประเทศชาติอย่างเป็นระบบ ภายใต้เจตนารมณ์อันมุ่งมั่นของสถาบันการสร้างชาติซึ่งได้จัดค่ายเยาวชนต่อเนื่องมาจนถึงรุ่นที่ 11 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศไทย

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ กล่าวว่า “การพัฒนาเยาวชน คือการให้ความสำคัญกับอนาคตและความเป็นไปของชาติบ้านเมือง หากกลุ่มบุคคลได้รับการพัฒนาแนวความคิดอย่างถูกต้องตั้งแต่ยังเป็นเยาวชน ย่อมเป็นการเตรียมการที่ดีในการที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม ส่งผลดีต่อของตนเอง, ครอบครัว, หน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้อง, สังคม และประเทศชาติ จากที่ผ่าน นสช. รุ่นต่าง ๆ ได้จัดค่ายเยาวชนมาแล้ว 10 ครั้ง ทั้งในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคใต้ เยาวชนที่มาร่วมค่ายต่างก็ได้รับประสบการณ์ตรงในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้น และผมมั่นใจว่าเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมใน NBI-Youth Camp#11 จะได้รับการพัฒนาแนวคิดความรู้เหมือนรุ่นพี่ ๆ ที่ผ่านมา” ประธานสถาบันการสร้างชาติกล่าวทิ้งท้าย


กิจกรรมในค่ายจะมุ่งเน้นการวางรากฐานแนวคิด ความรู้ ค่านิยม ความเข้าใจในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ปลูกจิตสำนึกให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งผลให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยตั้งเป้าอบรมให้แก่เยาวชน 1,050 คน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ กรุงเทพฯ, กาญจนบุรี, ชัยนาท, นครนายก, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, เพชรบุรี, ราชบุรี, ลพบุรี, สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร, สระบุรี, สิงห์บุรี, อยุธยา, สุพรรณบุรี, อ่างทอง เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีแก่เยาวชนทั้งในด้านการเรียนอย่างมีเป้าหมาย มีความซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัย และใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด ระหว่างวันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมพระพิรุณ ระลึกโปรดเกล้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ศูนย์หันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในการจัดค่ายเยาวชน NBI-Youth Camp#11 ครั้งนี้ต่างออกไปจากการจัด 10 ครั้งที่ผ่านมา โดยได้ขยายผลไปยังพระสงฆ์ ครู ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในค่ายเพื่อช่วยปลูกจิตสำนึกในการสร้างชาติให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน
พิธีเปิดค่ายได้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน เวลา 13.00 น. โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติและประธานที่ปรึกษาค่ายฯ ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความจำเป็นในการสร้างชาติ” และแขกผู้มีเกียรติร่วมในพิธีอาทิ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา, ศาสตราจารย์พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ, นายสัญญา คำจริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.